ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА ИНТЕРИМ ЕВРОПА ЕООД

На тази страница можете да се запознаете с условията за ползване на сайта на Интерим Европа ЕООД http://www.interimeurope.bg/ (“Сайта”, „Нашия сайт“), независимо от това дали го посещавате като гост или като регистриран потребител. Моля, прочетете условията за ползване внимателно, преди да започнете да използвате сайта. Чрез използването му Вие удостоверявате, че приемате условията за ползване и  сте съгласни да се придържате към тях. Ако не сте съгласни  с тези условия за ползване, моля да се въздържате от използването на сайта.

 1. Сайтът и услугите на него се предоставят от „ИНТЕРИМ ЕВРОПА“ ЕООД , с ЕИК 203289665, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Бачо Киро“ 26-28-30, ет.1. Сайтът, услугите, предлагани на него, и настоящите правила подлежат на промяна от страна на Интерим Европа ЕООД, във всеки един момент. Промени в общите условия влизат в сила от датата на публикуването им или друга изрично посочена дата.
 2. Когато за ползването на отделни услуги и съдържание са приложими допълнителни условия, същите ще бъдат изрично посочени.
 3. Достъпът до част от съдържанието и услугите, предлагани на Сайта, са налични след регистрация.
 4. Само Потребители, които са оторизирани с потребителско име и парола за достъп до Сайта, могат да ползват всички услуги, предоставяни чрез него.
 5. Потребителят е длъжен да пази своите потребителско име и парола и да не ги преотстъпва на други лица. Всяко ползване на потребителско име и парола, включително чрез създадени от този потребител допълнителни регистрации, се счита, че е извършено от лицето, на което те са предоставени от Интерим Европа ЕООД и обвързва това лице, независимо дали е разрешило и/или одобрило ползването на потребителското име и паролата му, освен ако докаже, че те са узнати по противоправен начин от трето лице.
 6. Интерим Европа ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява номера, създадените потребителски имена, пароли, автобиографии или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.
 7. Интерим Европа ЕООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни в Сайта на Интерим Европа ЕООД.
 8. Интелектуална собственост:
  Съдържанието на Sajta е обект на права на интелектуална собственост на Интерим Европа ЕООД.
  Съдържанието включва, но не се ограничава до всякакви текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, софтуер, технологии и др.
  Използваните в Сайта търговски марки, лога и наименования са интелектуална собственост на съответните им притежатели.
  Освен ако не е уточнено друго, Интерим Европа ЕООД е единствен носител на правото да разпространява съдържанието на Сайта. Всяко копиране и разпространение на съдържание от Сайта, доколкото не е изрично разрешено, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции.
  При констатирано нарушение на авторски или други права на интелектуална собственост, както и при други проблеми във връзка с достъпа, функционирането и съдържанието на Сайта, Потребителят може да подаде сигнал на телефон 02/980-21-39.
 9. Лични данни:
  Интерим Европа ЕООД ползва предоставените лични данни във връзка с ползване на Сайта при най-голяма конфиденциалност, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
  Интерим Европа ЕООД може да ползва cookies за автоматична идентификация на Потребителите.
  Личната информация се използва само от Интерим Европа ЕООД, за нуждите на предоставяне на персонализирани услуги и за осъществяване на контакт със своите клиенти.
 10. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
 11. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.